ฉบับที่ 2138 เล่มที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562

2   ปีที่ 11ฉบับที่ 2138 เล่มที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562
2
3 ปีที่ 11ฉบับที่ 2138 เล่มที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ฉบับที่ 2138 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ลำดับที่ 4

ฉบับที่ 2138 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ลำดับที่ 5

ฉบับที่ 2138 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ลำดับที่ 6

ฉบับที่ 2138 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ลำดับที่ 7

3
4 ปีที่ 11ฉบับที่ 2138 เล่มที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ฉบับที่ 2138 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ลำดับที่ 8

ฉบับที่ 2138 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ลำดับที่ 9

ฉบับที่ 2138 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ลำดับที่ 10

ฉบับที่ 2138 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ลำดับที่ 11

4
5   ปีที่ 11ฉบับที่ 2138 เล่มที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562
5
6   ปีที่ 11ฉบับที่ 2138 เล่มที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562
6
7 ปีที่ 11ฉบับที่ 2138 เล่มที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562
7
8 ปีที่ 11ฉบับที่ 2138 เล่มที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562