ฉบับที่ 2145 เล่มที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

2   ปีที่ 11ฉบับที่ 2145 เล่มที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
2
3 ปีที่ 11ฉบับที่ 2145 เล่มที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2145 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ลำดับที่ 1

ฉบับที่ 2145 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ลำดับที่ 2

ฉบับที่ 2145 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ลำดับที่ 3

ฉบับที่ 2145 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ลำดับที่ 4

3
4   ปีที่ 11ฉบับที่ 2145 เล่มที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2145 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ลำดับที่ 5

ฉบับที่ 2145 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ลำดับที่ 6

ฉบับที่ 2145 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ลำดับที่ 7

4
5   ปีที่ 11ฉบับที่ 2145 เล่มที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
5
6   ปีที่ 11ฉบับที่ 2145 เล่มที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
6
7 ปีที่ 11ฉบับที่ 2145 เล่มที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
7
8 ปีที่ 11ฉบับที่ 2145 เล่มที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562