ฉบับที่ 2397 เล่มที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2563

2   ปีที่ 12ฉบับที่ 2397 เล่มที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2563
2
3   ปีที่ 12ฉบับที่ 2397 เล่มที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ฉบับที่ 2397 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ลำดับที่ 1

ฉบับที่ 2397 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ลำดับที่ 2

3
4   ปีที่ 12ฉบับที่ 2397 เล่มที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2563
4
5   ปีที่ 12ฉบับที่ 2397 เล่มที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2563
5
6   ปีที่ 12ฉบับที่ 2397 เล่มที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2563
6
7 ปีที่ 12ฉบับที่ 2397 เล่มที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2563
7
8 ปีที่ 12ฉบับที่ 2397 เล่มที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2563