ฉบับที่ 1986 เล่มที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2562

2 ปีที่ 11 วันที่ 7 เมษายน 2562
2
3   ปีที่ 11ฉบับที่ 1986 เล่มที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2562
3
4 ปีที่ 11ฉบับที่ 1986 เล่มที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2562

ฉบับที่ 1986 วันที่ 7 เมษายน 2562 ลำดับที่ 1

4
5 ปีที่ 11ฉบับที่ 1986 เล่มที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2562

ฉบับที่ 1986 วันที่ 7 เมษายน 2562 ลำดับที่ 2

5
6   ปีที่ 11ฉบับที่ 1986 เล่มที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2562
6
7 ปีที่ 11ฉบับที่ 1986 เล่มที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2562
7
8 ปีที่ 11ฉบับที่ 1986 เล่มที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2562